BRUTALIST ARCHITECTURE IN MOROCCO_ Lecture

casablanca

BRUTALISTIČKA ARHITEKTURA U MAROKU

predavanje arhitekta IMADA DAHMANIJA (Ecole d’Architecture de Casablanca)

Ponedjeljak, 12. prosinca 2016. u 19 sati

Arhitektonski fakultet u Zagrebu, predavaona 317

< IN ENGLISH BELOW >

 

U sklopu projekta MOTEL TROGIR usmjerenog na kritičku (re)evaluaciju i zaštitu modernističkog arhitektonskog naslijeđa druge polovice 20. stoljeća, od samog početka 2013. godine, radimo na povezivanju sa sličnim inicijativama u europskom, ali i širem mediteranskom (sjevernoafričkom) kontekstu. Zahvaljujući potpori Zaklade Kultura nova, u studenome/prosincu 2015. realizirali smo studijsko putovanje u Casablancu, Maroko, kako bismo uspostavili nova partnerstva i razmjenu znanja te iskustava vezanih uz spomenuto razdoblje i problematiku. Jedan od rezultata tog putovanja jest gostovanje predavača iz Škole arhitekture u Casablanci (L’ecole d’Architecture de Casablanca), mladog arhitekta i znanstvenika Imada Dahmanija, koji će ovom prilikom održati predavanje pod naslovom BRUTALISTIČKA ARHITEKTURA U MAROKU – Genealogija moderne arhitekture Maroka (1950.-1970.). Predavanje je organizirano u suradnji sa Arhitektonskim fakultetom u Zagrebu.

Maroko, a posebno Casablanca, bio je svojevrsni “laboratorij” modernog prostornog planiranja u prvoj polovici 20. stoljeća (posebno za vrijeme francuskog protektorata 1912.- 1956.) i teren za testiranje ideja arhitekata koje su u to vrijeme bile preradikalne za Europu, a razvoj Casablance, u širem kontekstu sjeverne Afrike, bio je polazište projekta “In the Desert of Modernity. Colonial Planning and After” kustosa Toma Avermaetea, Serhata Karakayalija i Marion von Osten (HKW, Berlin, 2008.) koji je nastojao dublje istražiti vezu između modernog pokreta u arhitekturi, Sjeverne Afrike i kolonijalizma. Projekt je polazio od teze da se poslijeratni razvoj modernog pokreta (u zapadnoj Europi) ne može u potpunosti obuhvatiti bez uzimanja u obzir eksperimenata i iskustava arhitekata i urbanista u sjevernoj Africi.

Neovisnost Maroka označava novu epizodu u povijesti njegovog arhitektonskog i urbanističkog razvoja. Iako danas slabo poznat široj javnosti, period od 1950ih do kraja 1970ih u Maroku dobio je priličan međunarodni odjek u svoje vrijeme, putem Devetog kongresa CIAM-a u Aix en Provenceu 1953., kada je na arhitektonsku scenu stupila nova generacija marokanskih arhitekata (uglavnom okupljenih u grupu GAMMA- Groupe des architectes modernes marocains) koji su, činilo se, mogli djelovati bez opterećenja kolonijalnim dogmama. Kao dio Tima 10, doprinijeli su kritici poslijeratnog modernizma (i Atenske povelje) prilagođavajući univerzalističke ideje modernog pokreta lokalnoj kulturi, uvažavajući specifičnosti konteksta i klimu sjeverne Afrike. Ovaj segment arhitektonske produkcije Maroka bit će tematiziran predavanjem Imada Dahmanija.

Predavanje je organizirano i povodom stote obljetnice rođenja istaknutog, a kod nas malo poznatog marokanskog arhitekta Jean-Francoisea Zevacoa (Casablanca, 1916. – Casablanca 2003.).

Više o kontekstu i modernizmu u Maroku pročitajte ovdje: https://slobodneveze.wordpress.com/2015/12/10/split-casablanca/

imad-na-af

Imad Dahmani during lecture at the Zagreb Faculty of Architecture, december 12th, 2016

Zahvala: Luka Korlaet, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

MOTEL TROGIR projekt je udruge za suvremene umjetničke prakse Slobodne veze.

Projekt MOTEL TROGIR 2016. podržavaju Ministarstvo kulture RH i Zaklada Kultura nova

EN

BRUTALIST ARCHITECTURE IN MOROCCO

A lecture by Imad Dahmani (L’ecole d’architecture de Casablanca)

Monday, December 12th 2016 @ 7pm

Architecture Faculty in Zagreb, lecture room 307/ 3rd floor

 

The MOTEL TROGIR project is focused on a critical (re) evaluation and preservation of the modernist architectural heritage of the second half of the 20th century. From the very beginning in 2013, we have been working on connecting with similar initiatives in Europe, but also within the wider Mediterranean (North African) context. Thanks to the support of the Foundation Kultura Nova, in November/ December 2015, we realized a study trip to Casablanca, Morocco, in order to establish new partnerships, the exchange of knowledge and experiences related to the mentioned period and issues. One of the results of this trip is hosting a lecturer from the School of Architecture in Casablanca (L’Ecole d’Architecture de Casablanca), a younger generation architect Imad Dahmani, who will use this opportunity to give a lecture entitled BRUTALIST ARCHITECTURE IN MOROCCO – Genealogy of modern architecture in Morocco (1950- 1970). The lecture is organized in collaboration with the Faculty of Architecture in Zagreb.

Morocco, especially Casablanca, was a kind of “laboratory” of modern spatial planning in the first half of the 20th century (especially during the French protectorate 1912- 1956) and a proving ground for ideas of architects who at that time were too radical for Europe, and development of Casablanca, in the broader context of north Africa, was the starting point of the project “in the Desert of Modernity. Colonial Planning and After “curated by Tom Avermaete, Serhat Karakayali and Marion von Osten (HKW, Berlin, 2008), which sought to further explore the relationship between the modern movement in architecture, North Africa and colonialism. The project started from the thesis that the post-war development of the modern movement (in Western Europe) may not be fully embraced without taking into account the experiments and experiences of architects and urban planners in North Africa.

Moroccan Independence marks a new episode in the history of its architectural and urban development. Although today little known to the general public, the period from 1950 to the end of the 1970s in Morocco has received considerable international resonance at the time, through the Ninth Congress of CIAM in Aix en Provence in 1953, when new generation of Moroccan architects entered the architectural scene( for example the group GAMMA- Groupe des architectes modernes marocains) who seemed to be able to operate without the load colonial dogmas. As part of the Team 10, they contributed to the criticism of postwar modernism (and the Athens Charter) adapting universalist ideas of the modern movement to the local culture, considering the specific context and climate of North Africa. This segment of architectural production in Morocco will be the subject matter of Imad Dahmani’s lecture.

The lecture was organized on the occasion of the centenary of the birth of prominent, and in our context little-known Moroccan architect Jean-Francois ZEVACO (Casablanca, 1916 – 2003).

More about the context and modernism in Morocco here:

https://slobodneveze.wordpress.com/2015/12/10/split-casablanca/

post-office-_-zevaco

Jean-Francois Zevaco: Bureau de Poste, Agadir, 1963

Acknowledgments: Luka Korlaet, Faculty of Architecture University of Zagreb

MOTEL Trogir is a project by the loose associations (slobodne veze), contemporary art practice

The project MOTEL Trogir in 2016 has been supported by the Ministry of Culture of teh Republic of Croatia and Foundation Kultura nova (Zaklada Kultura nova).

Kultura Nova logo

MK_logo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s