THREE EXHIBITIONS: A RECOLLECTION

Tri izložbe: r e k o l e k c i j a
Zbirka Juraj Dobrović, Jelsa, otok Hvar
Autorice: Andrea Palašti, Veronika Gamulin, Ivana Meštrov
Sudionici: Juraj Dobrović, Niko Gamulin
Jul 2015.

 

Tri izložbe: rekolekcija, predstavlja katalog – fotografsku dokumentaciju tri različite tematske izložbe autora Nika Gamulina i Juraja Dobrovića, koje su kratkoročno bile postavljene u Galeriji Dobrović, u Jelsi na Hvaru: (1) Pozdrav iz Jelse, 2007; (2) Kolekcija školjaka porodice Gamulin, 2008; (3) Počeci moderne trgovine u Jelsi 1880-1928, 2009. Online katalog Tri izložbe: rekolekcija zanovana je na indeksiranju nekolicine predmeta koje su bile prikazane na izložbama, stvarajući svojevrsnu (digitalnu) arhivu, s ciljem proširivanja pristupa istraživanja o izlagačkoj praksi i funkcioniranju novoosnovane Galerije i Zbirke Dobrović.

Iako tematski veoma raznovrsne, sve tri izložbe nastale su iz osobnih/(porodičnih!) kolekcija izvan umjetničkog konteksta, od strane umjetnika-kao-kolekcionara (Buchloh). Preuzevši metodologiju (privatnih, strasnih!) kolekcionara – procesom uklanjanja predmeta iz svog prvobitnog konteksta, kao i sistemskom obradom, očuvanjem i konceptualizacijom – Niko Gamulin i Juraj Dobrović, aktivno i selektivno kolekcioniraju i/ili privremeno upotrebljavaju, reartikuliraju, manipuliraju i/ili postproduciraju različite van-umjetničke objekte (artefakte). Potreba za stvaranjem osobnih kolekcija, rezultat je potrebe za pamćenjem, skupljanjem i držanjem često neobičnih i zanemarenih predmeta, koje se potom određuju i prate usporedno s potrebama za stvaranjem arhiva informacija i pripisivanja društvenih vrijednosti objektima. Stoga, iako materijalno određene, privatne kolekcije mogu predstavljati i sisteme iskaza (Foucault), o mnogostrukim odnosima povijesnog/prošlog i sadašnjeg, kao i odnosa kolekcionara, (umjetnika)/umjetničkog djela i van-umjetničkog predmeta. Osobne kolekcije Nike Gamulina i Jurja Dobrovića oblikuju upravo ovakve sisteme iskaza, u kojem se sakupljeni predmeti definišu kao kulturalni artefakti koji konstruiraju značenja. U tom svjetlu, rekolekcijom/(aproprijacijom!) zaboravljenih izložbi, odnosno nevidljivih osobnih/(obiteljskih) kolekcija, katalog omogućava predmetima da se ponovno proizvedu, naglašavajući društvenu i estetsku vrijednost kolekcija, kao i (metaforički i društveni) potencijal Zbirke Juraj Dobrović, te njegovu dalju upotrebu u budućnosti.

/

Three exhibitions: r e c o l l e c t i o n
Authors: Andrea Palašti, Veronika Gamulin, Ivana Meštrov
Participants: Juraj Dobrović and Niko Gamulin
The project was implamented at the Juraj Dobrović Collection, Jelsa Municipal Museum, Island of Hvar, Croatia / July 2015.

Three exhibitions: recollection, is a catalog – a photographic documentation of three different thematic exhibitions of the authors Niko Gamulin and Juraj Dobrović, which were (in short-term) placed in the tavern of the family home of Dobrović, in Jelsa on Hvar: (1) Greetings from Jelsa, 2007; (2) Collection of shells family Gamulin, 2008; (3) The beginnings of the modern trade in Jelsa 1880-1928, 2009.
The project is integrally formed on indexing some of the items that were shown at the exhibitions, creating a (digital) archive, in order to broaden access to research on the exhibition practices and to shed light on the functioning of the newly established Kravata Gallery and the Juraj Dobrović Collection in Jelsa. Although thematically very diverse, all the three exhibitions were created from personal/(family!) collections which were primary set outside the context of art. But taking the methodology of a private and passionate collector, by removing objects from their original contexts, as well as by preserving and conceptualizing the collected items in an exhibition format, Niko Gamulin and Juraj Dobrović became, in Buchloh term: artists-as-collector. Niko Gamulin and Juraj Dobrovic are actively and selectively collecting and/or temporary rearticulating, manipulateing and/or postproducing various non-artistic objects (artifacts). Their need to create personal collections, is the result of collecting/holding unusual and often overlooked items, which are then determined and monitored in parallel with the needs for creating archives of information. These informations are than attributed with social values to the objects – they provide multiple meanings and relations between the past, present and future. The personal collections of Niko Gamulin and Juraj Dobrović is shaped by the testimony of such systems, in which the collected objects are defined as cultural artifacts which constructs meanings. In this light, by recollection/(appropriation!) the once forgotten exhibitions, the invisible personal/(family) collections, becomes visible once again, allowses the objects to be re-produced, highlighting the social and aesthetic value. It highlights the metaphorical and social potential of the newly established Kravata Gallery and the Juraj Dobrović Collection, and most importantly, its continued use in the future.

I.

Pozdrav iz Jelse, autor Niko Gamulin
Izložba je održana 2007. godine i predstavila je kolekciju razglednica različitih vremenskih razdoblja iz Jelse i Vrboske. Kroz određen sistem klasifikacije, razglednice su bile postavljene na tematske panoe: Park; Crkve; Gradina; Kupalište Mina; Ribari, mreže, leuti i loje; Vela banda; Mala banda; Hotel Jadran; Svečanosti i događaji; Panoramske fotografije; Jedrenjaci i brodovi; Zračne fotografije; Vrboska; Kronološki pregled.

/

Greetings from Jelsa, author: Niko Gamulin
The exhibition was held in 2007 and presented a collection of postcards from different time periods from Jelsa and Vrboska. Through determined classification system, the postcards were placed on thematic panels such as parks, churches, beaches, fishermens, hotels, festivals, panoramic photos, sailboats and ships, aerial photographs, Vrboska etc.

Previous / Next image (1 of 24)

 

 

II.

Kolekcija školjaka porodice Gamulin, autor Niko Gamulin
Izložba je održana 2008. godine i predstavila je kolekciju školjaka koju je porodica Gamulin generacijama sakupljala.

/

Collection of shells from the Gamulin family, author: Niko Gamulin
The exhibition was held in 2008 and presented a collection of shells which were collected by the Gamulin family for generations.

Previous / Next image (1 of 12)

 

 

III.

Počeci moderne trgovine u Jelsi 1880-1928, autor Juraj Dobrović
Izložba je održana 2009. godine i predstavila je kolekciju i arhivu starih artefakata sačuvanih iz nekadašnje trgovine Braće Dobrović u Jelsi – kataloge iz kojih se poručivala roba, račune/fakture, staru kasu, tintu, knjige zaduženja, ali i poneke privatne predmete tadašnjih vlasnika kao što su pisma, spomenar i legitimacija za Zagrebački velesajam.

/

The beginnings of modern trade in Jelsa 1880-1928, author: Juraj Dobrović
The exhibition was held in 2009 and presented an archive of old artifacts which was preserved from the former trade shop of the brothers Dobrović – catalogues of goods, bills and invoices, old cash register, ink bottles, book of debts and some private objects of the owners as letters, scrapbooks, maps, legitimation for the Zagreb Fair etc.

Previous / Next image (1 of 15)
.
KATALOG/ CATALOGUE:
.
.
 Podrška: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
MK_logo
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s